strona główna | porady

Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Dogi Tato. Tak to już pora. Nawet nie wiesz kiedy ten czas tak uciekł.

 Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem.

Czy jesteś na to gotowa/gotów ?

Od czego zacząć?

 

 

Zapisanie dziecka do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli 2012/2013

Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Rekrutacja w formie elektronicznej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków na rok szkolny 2011/2012 zostanie uruchomiona 1 marca 2011 r. Od tego dnia w serwisie dla rodziców (wejście do serwisu poniżej) dostępne będą:

 - kryteria zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z punktacją,

 - druk Karty zapisu (dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola)

 - druk Deklaracji (dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną)

Przez cały miesiąc marzec br. Karty zapisu/Deklaracje będą przyjmowane w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do przedszkoli na rok 2012/2013

PRZEDSZKOLA

ZAPISY - REKRUTACJA na rok 2012/2013

PRZEDSZKOLA PRYWATNE


POŻYCZKI

 


ARCHIWALNE

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych/oddziałów zerowych w samorządowych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków na rok szkolny 2008/2009

Wybór przedszkola dla wielu rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

 1. Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w krakowskich przedszkolach samorządowych/oddziałach przedszkolnych/oddziałach zerowych adresowana jest do mieszkańców Krakowa.
 2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 2,5 letnie.
 3. Godziny pracy krakowskich przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych/oddziałów zerowych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psycho-fizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
 4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców przy zachowaniu priorytetu wyznaczonego możliwościami rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 5. Edukacja, opieka i wychowanie w przedszkolu samorządowym/oddziale przedszkolnym/oddziale zerowym są bezpłatne w zakresie podstawy programowej – tj. do 5 godzin dziennie bez wyżywienia.
 6. Dziecko może korzystać z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek lub drugie śniadanie). Za wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzącym żywienie płaci rodzic/prawny opiekun. Opłata składa się z dwóch części:

- opłata stała,

- stawka żywieniowa (różna w przedszkolach).

W związku z tym, że pieniądze z wpłat rodziców przekazywane są na bieżące opłaty za media oraz zakupienie produktów żywnościowych do przygotowania posiłków konieczne jest, aby wpłaty dokonywane były w terminie do 10 każdego miesiąca z góry. Nieterminowość w dokonywaniu wpłat może być przyczyną przepisania dziecka na pięciogodzinną podstawę programową bez wyżywienia, a w ostateczności wypisania dziecka z przedszkola.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do krakowskiego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego w szkole podstawowej, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji

Termin rekrutacji: od 1 marca do 31 marca 2008 r (do godziny 17.00).

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny/oddział zerowy w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko

„Karta Zapisu” – formularz do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów w przypadku zapisywania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego po raz pierwszy

„Deklaracja” – formularz do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów w przypadku dzieci, które będą kontynuować edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszczają w obecnym roku szkolnym

„Oddziały przedszkola w innym budynku” – oddziały znajdujące się poza główną siedzibą przedszkola, do których nabór prowadzony jest niezależnie

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydawany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli tych, których rozwój odbiega od ogólnie przyjętej normy i w związku z tym należy je objąć odpowiednią do możliwości rozwojowych formą kształcenia.

 1. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole
 2. Zapisywanie dzieci kontynuujących
 3. Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy
 4. Zapisywanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kontynuujących edukację przedszkolną.
 5. Rekrutacja dzieci spoza Gminy Miejskiej Kraków

1. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionej „Karty zapisu”.

„Kartę zapisu” można:

 1. otrzymać w przedszkolu samorządowym/samorządowej szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne/oddziały zerowe, wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
 2. wydrukować z Portalu Edukacyjnego, wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
 3. wypełnić formularz elektroniczny dostępny w Portalu Edukacyjnym, wydrukować i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”.

Wypełniając „Kartę zapisu” należy wskazać przedszkole/oddział przedszkolny/oddział zerowy, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko - „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”. Oddziały znajdujące się w innym budynku traktowane są jako osobne przedszkole. Informacja o wszystkich przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych/oddziałach zerowych w szkołach podstawowych znajduje Informatorze dostępnym w systemie elektronicznej rekrutacji.

Dzieci zmieniające przedszkole uczestniczą w procesie rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci rekrutowane do przedszkola po raz pierwszy.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Karty zapisu” zostaną wypełnione i dostarczone w formie papierowej do „przedszkola pierwszego wyboru” do godziny 17.00 w dniu 31 marca 2008 r.

Prosimy o nieodkładanie składania „Kart zapisu” na ostatnią chwilę, ponieważ w takiej sytuacji Dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego w szkole podstawowej, z powodu Państwa zaniedbania, może nie zdążyć wprowadzić danych z „Kart zapisu” do systemu przed uruchomieniem programu rekrutującego.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” może poprosić Państwa o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisane w „Karcie zapisu”.

Dane zamieszczane w „Karcie zapisu” dotyczą trzech obszarów:

- dane osobowe (pesel dziecka, imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania - służą identyfikacji dziecka, adres zameldowania - pomaga dyrektorowi odnaleźć szkołę, w rejonie której dziecko mieszka, aby skutecznie przesłać informację o realizacji przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Numery pesel rodziców/prawnych opiekunów, imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, zameldowania, numery dowodów osobistych - są konieczne do przygotowania umowy dotyczącej warunków korzystania z przedszkola; miejsce zatrudnienia rodziców – potwierdza zgodne z prawdą zaznaczenie jednego z wariantów kryterium „Dziecko rodziców pracujących” - decyzję w sprawie konieczności potwierdzenia faktu zatrudnienia podejmują dyrektorzy przedszkoli; telefony kontaktowe – służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail – umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o wynikach rekrutacji, zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych.

- informacje związane z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt dziecka w przedszkolu, dodatkowe informacje o dziecku).

- kryteria rekrutacji (kryteria główne ustalone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola; kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Krakowa – suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka w odpowiednim miejscu na liście).

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

W przypadku, gdy po wyczerpaniu kryteriów uwzględnionych w systemie nabór nie będzie mógł być zakończony – liczba dzieci spełniających te same kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc – decyzje rozstrzygające podejmie powołana przez Dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna, która pracować będzie zgodnie ze statutem placówki i wewnętrznym regulaminem rekrutacji.

11.04.2008 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Do 30 kwietnia 2008 r. należy potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do Dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego/oddziału zerowego w szkole podstawowej. Niezgłoszenie się przez rodziców/prawnych opiekunów do Dyrektora placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/oddziale zerowym.

Po 11.04.2008 r. nabór prowadzony będzie nadal w przypadku placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli” publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych/oddziałach przedszkolnych/oddziałach zerowych z uwzględnieniem podziału na Dzielnice i grupy wiekowe.

2. Zapisywanie dzieci kontynuujących

Podstawą zapisania dziecka na rok szkolny 2008/2009 do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza w obecnym roku szkolnym jest złożenie w obecnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym „Deklaracji”.

„Deklarację” można:

 1. otrzymać w przedszkolu samorządowym/samorządowej szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne, wypełnić i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza w obecnym roku szkolnym;
 2. wydrukować z Portalu Edukacyjnego, wypełnić i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza w obecnym roku szkolnym.

Zapisane do przedszkola będą tylko te dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożą „Deklarację” w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne do godziny 17.00 w dniu 31 marca 2008 r. Niezłożenie „Deklaracji” w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z brakiem woli kontynuowania edukacji dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza w obecnym roku szkolnym.

Do 30 kwietnia 2008 r. należy potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego w „Deklaracji”. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i podpisać umowę. Niepodpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie, będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego, specjalnego w przedszkolu samorządowym jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18:

 • wypełnionej „Karty zapisu”;
 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • odroczenia realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Odroczenie wydaje Dyrektor szkoły podstawowej, w rejonie której dziecko jest zameldowane.

„Kartę zapisu” można:

 1. otrzymać w dowolnym przedszkolu samorządowym, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji wraz z orzeczeniem, wnioskiem, ewentualnie odroczeniem;
 2. wydrukować z Portalu Edukacyjnego, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji wraz z orzeczeniem, wnioskiem, ewentualnie odroczeniem;
 3. wypełnić formularz elektroniczny dostępny w Portalu Edukacyjnym, wydrukować i złożyć w Wydziale Edukacji wraz z orzeczeniem, wnioskiem, ewentualnie odroczeniem.

Dokumenty można składać:

- osobiście na Dziennik Podawczy Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18;

- za pośrednictwem przedszkola „pierwszego wyboru”.

Wypełniając „Kartę zapisu” należy wskazać przedszkole prowadzące oddziały integracyjne lub specjalne, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko - „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”. Oddziały przedszkola znajdujące się w innym budynku traktowane są jako osobne przedszkole.

Do 30 dni od daty złożenia w Wydziale Edukacji „Karty zapisu” wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i wnioskiem (ewentualnie odroczeniem), wydane zostanie „Skierowanie do kształcenia specjalnego”, w którym wskazane zostanie przedszkole, które ma zapewnić Państwa dziecku odpowiednią formę kształcenia.

Podany wyżej termin nie dotyczy dzieci spoza Gminy Miejskiej Kraków.

4. Zapisywanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kontynuujących edukację przedszkolną

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego, specjalnego w przedszkolu samorządowym, do którego uczęszcza w obecnym roku szkolnym, jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18:

 • wypełnionej „Deklaracji”;
 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • odroczenia realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Odroczenie wydaje Dyrektor szkoły podstawowej, w rejonie której dziecko jest zameldowane.

„Deklarację” można:

 1. otrzymać w dowolnym przedszkolu samorządowym, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji wraz z orzeczeniem, wnioskiem, ewentualnie odroczeniem;
 2. wydrukować z Portalu Edukacyjnego, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji wraz z orzeczeniem, wnioskiem, ewentualnie odroczeniem;

Dokumenty można składać:

- osobiście na Dziennik Podawczy Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18;

- za pośrednictwem przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w obecnym roku szkolnym.

Do 30 dni od daty złożenia w Wydziale Edukacji „Deklaracji” wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i wnioskiem (ewentualnie odroczeniem), wydane zostanie „Skierowanie do kształcenia specjalnego”.

Podany wyżej termin nie dotyczy dzieci spoza Gminy Miejskiej Kraków.

5. Rekrutacja dzieci spoza Gminy Miejskiej Kraków

Prowadzenie przedszkoli samorządowych jest zadaniem własnym każdej Gminy, dlatego do krakowskich przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych/oddziałów zerowych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci mieszkające w Krakowie.

W związku z tym dzieci, które mieszkają poza Krakowem, mogą być przyjęte do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych/oddziałów zerowych w szkołach podstawowych tylko:

 • Po zakończonej rekrutacji.
 • W przypadku wolnych miejsc.
 • Na wniosek wójta, burmistrza Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów.
 • Po podpisaniu porozumienia przez Gminę Miejską Kraków z właściwą Gminą w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską Kraków, a związanych z uczęszczaniem dziecka spoza Krakowa do krakowskiego przedszkola samorządowego.

 

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków rodzic/prawny opiekun może złożyć na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18 „Kartę zapisu”.

„Kartę zapisu” można:

 1. otrzymać w przedszkolu samorządowym/szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji;
 2. wydrukować z Portalu Edukacyjnego, wypełnić i złożyć w Wydziale Edukacji.

Powyższe informacje zostały w całości zaczerpnięte z Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa

 

 

Przedszkola w Krakowie Małopolskie Przedszkola Reklama Bielsko